اینستاگرام و کانال های تلگرام جیوری

سایت جیوری↓

http://jivori.com

اینستاگرام کفش و کتونی آقایان↓

https://instagram.com/jivori_shoes1

اینستاگرام کفش و کتونی خانم ها↓

https://instagram.com/jivori_shoes2

اینستاگرام بدلیجات و نقره آقایان↓

https://instagram.com/jivori_jewelry1

اینستاگرام بدلیجات و نقره خانم ها↓

https://instagram.com/jivori_jewelry2

کانال تلگرام کفش و کتونی آقایان↓

https://t.me/jivori_shoes1

کانال تلگرام کفش و کتونی خانم ها↓

https://t.me/jivori_shoes2

کانال تلگراام بدلیجات و نقره آقایان↓

https://t.me/jivori_jewelry1

کانال تلگراام بدلیجات و نقره خانم ها↓

https://t.me/jivori_jewelry2